Translate

úterý 30. září 2014

Hrubý historický prehľad Hodrušskej doliny v dátach do 1.sv.vojny

Chronológia Hodrušsko-Hámorskej doliny

V nasledujúcom materiále sa pokúsime zoradiť v časovej súslednosti všetky dostupné dôležité dáta viažuce sa k Hodrušsko-Hámorskej doline. Podklady sú čerpané z rôznych písomných materiálov.

-cca  50 000 až 100 000 rokov prnl.
posledná erupčná činnosť v Štiavnických vrchoch – sopka Putikov vŕšok medzi Tekovskou Breznicou a Brehmi cca. 20 km od Hodrušskej doliny.

-? rokov prnl. vznik Hámorsko-Kyslianskeho jazera masívnym zosuvom andezitových balvanitých tufov zo svahu vrchu Zápolenka do doliny, prehradenie dnešnej Hodrušianky. Zosuvy takéhoto rozsahu vznikajú v našej oblasti aj vplyvom seizmických otrasov.

-mladšia doba kamenná(?) – nález kamennej sekery z okolia Sandriku, nepotvrdené Priesol:Žarnovické noviny 4/2003

- 12 až 7 stor. prnl. neskorá doba bronzová –2 nálezy  bronzových sekeriek vyrobených ľudom Lužickej kultúry začiatkom 20 storočia z priestoru  Kyslá nad bývalou hladinou Hámorsko-Kyslianskeho jazera. Uvedené nezávislé 2 nálezy na rôznych miestach naznačujú možnosť výskytu sídliska v okolí  Priesol: Žarnovické noviny 4/2003

-cca 4 storočie prnl. doba železná – príchod Keltských kmeňov do našej oblasti, pravdepodobne začiatok rozvoja ťažby a spracovania ľahkotaviteľných rúd medi a železa od Vyhní až po Banskú Štiavnicu, včítane Hodrušskej doliny. U nás najpravdepodobnejšie v priestore povrchovej dobývky Čelín Juh a Čelín západ, Kerling , Rumplovská, Hadová, povrchovej dobývky Rabenstein. Predmetom ťažby bolo najmä železo, menej meď, striebro a zlato – železo malo v tej dobe totiž vyššiu „trhovú“ hodnotu. Striebro však bolo tiež určite zaujímavé - biateky razené v dnešnej Bratislave Keltským kmeňom Bójov boli podľa spektrálnej analýzy striebornej zliatiny vytavené z rudy vyťaženej v našom regióne .Existencia Keltskej mincovne sa predpokladá aj v okolí Banskej Štiavnice.

-okolo120 n.l. vpád Germánskych kmeňov Kvádov do našej oblasti, z Panónie boli totiž vytláčaní Rímskymi légiami za Dunaj do dnešných Slovenských hôr. Germáni boli na našom území cca 200 rokov.

-11.7.roku 172 n.l. veľká bitka rímskych légii pod vedením Marka Aurélia s Germánskymi Kvádmi na Hrone, zrejme niekde pod Hronským Beňadikom. Kvádska presila bola porazená a Rimania mali voľnú cestu do Stredoslovenskej banskej oblasti.  Čulý obchod s kovmi určite fungoval, rímska ťažba však dosiaľ  nebola potvrdená .Dvořák : Stopy dávnej minulosti 2

-4 storočie n.l. odchod Germánskych Markomanov a Kvádov smerom na západ, Langobardi odtiahli smerom na juhovýchod cez Alpy do Itálie. Keltské kmene pravdepodobne zdecimované ostávajú

-6 storočie n.l. príchod prvých Slovanov na naše územie, Kelti zrejme splynuli s novým obyvateľstvom, alebo národy žili vedľa seba a spolupracovali. Mnoho  slovenských geografických názvov má dodnes Keltské korene slova. 
  
-1207 údajne prvé vypálenie Kerlingu Tatármi – málo pravdepodobné, Tatári  postupovali od východu, Kyjev dobyli až v roku 1240.  Otčenáš 1975:Kronika Hodrušsko-Hámorskej doliny a baní

-1222 prvé vydanie Banského práva Ondrejom II. Otčenáš

-1238 udeľuje Banskej Štiavnici mestské privilégiá kráľ Belo IV. Čelko 1 zb

- 11.4.1241 bitka uhorských vojsk s Tatármi pod vedením Batuchána a Subotaja na rieke Slaná, uhorské vojsko porazené, Belo IV unikol len o vlások vďaka statočnosti templárskych  rytierov a oddielom Belovho brata Kolomana. Toto krídlo plienilo Panóniu.  Druhé krídlo Tatárov v tom istom roku pod vedením Orduchána prerazilo cez Poľsko po víťaznej bitke pri Legnici na Moravu a odtiaľ cez Starý Hrozenkov na Považie pri Trenčíne, neskôr na Ponitrie a Pohronie .Začiatkom roku 1242 sa obe Tatárske krídla spojili a do polovice toho istého roku drancovalili juhovýchodné a časť stredného Slovenska. Odolávali len kamenné hrady a opevnené mestá. Štiavnicu  zrejme dobyli, v tej dobe mala slabé opevnenie, okolie zrejme vydrancované a spálené. V polovici roku 1242 všetci Tatári odtiahli späť do Mongolska a Číny po úmrtí veľkého chána Ogotaja, syna Čingischána.
  
-1300 Banská Hodruša a Karlík (Kerling) pripadol Štiavnici- neoverenéChomenský-Kaňa:Krátky prehľad niektorých historických udalostí baníctva a obce 1990

-14. storočie násilné zabratie Kerlingu , Kopaníc (Gerodu) a ďalších osád pánom Revišťa – magistrom Vezošom (Wesseusom) Otčenáš iní autori označujú za agresora Ladislava Kobolkutyho kastelána Revišťa a ŠášovaRichter::Dejiny Banskoštiavnického baníctva , tento však bol kastelánom na uvedených hradoch až po Vezošovcoch

-noc19-20 marca1351Richter bitka o Kerling medzi Štiavnickými žoldniermi a vojskom Vezoša, Štiavničania ( údajne 90 vojakov) pobití, ušlo len 5 jazdcov, Kerlinčania zväčša vyvraždení, Kerling vypálený (1352Otčenáš) Pozostatky tiel pozbierané až v septembri 1352 a pochované na lokalite „K mŕtvym kostiam“(Todtenbeine) Tieto údaje sú neoverené, zrejme pochádzajú od romantických historikov, ale kto vie? Označenie lokality Mŕtve kosti je starý a dodnes používaný názov sedla pri Kerlingu.

-1352  nariaďuje kráľ Ľudovít kastelánovi Šášova Ladislavovi Kobolkutyovi, aby vrátil Kerling (Karlík) a ostatné osady zabraté Magistrom Wesseusom mestu B. Štiavnica Labuda 1 zborník

-1364 obyvatelia Hodruše sú uvádzaní v daňových súpisoch, 1366 aj v súdnych Čelko 1 zborník

-1376 písomne doložená B. Hodruša ako tzv. „vonkajšia ulica“ Banskej  Štiavnice, ktorou vraj bola        „odjakživa“.

-1387 dokončená stavba gotického katolíckeho kostola v Banskej Hodruši Čelková 1 zb

-1391- prvá písomná zmienka o Dolných Hámroch 13 dvorov cca 110 ľudíDejiny obce Hodruša-Hámre

-15 storočie Banská Hodruša mala 1500 obyvateľov Chomenský-Kaňa, Vozár 1 zb

-22.5.1424 vo Višegráde  dostala kráľovná Barbora Celjská od kráľa Žigmunda Banskú Štiavnicu a Banskú Hodrušu spolu s ďalšími banskými mestami a mestečkami do daru ako zábezpeku pre prípad ovdovenia. Tieto mestá boli majetkom uhorských kráľovien po nasledujúce stáročia. Bolo tam však uvedené, že kráľovná nesmie zasiahnuť do výberu Kráľovskej banskej urbury. O tri roky jej daroval aj kráľovskú urburu Dvořáková: Barbora Celjská  

-6 januára 1443 silné zemetrasenie zničilo stredoslovenskú banskú oblasť, v Hodruši sa údajne odtrhlo a spadlo do doliny bralo Rabensteinu (Romersteinu, Romrštáňu) na ktorom vraj stáli zvyšky rímskej pozorovateľne. Pod dnešným torzom brala je rozsiahle kamenné more .  Chomenský-Kaňa
V B. Hodruši zrejme ťažko poškodená hlavná loď gotického kostola .

-1488 písomne doložená vzbura Hodrušských baníkov a ťažiarov, pokus o osamostatnenie sa od B. Štiavnice Vozár 1 zb

-1490 Biskup Urban Dóci kupuje za 8000 dukátov Šášovské hradné panstvo ,súčasťou je aj (opäť) funkčná osada Kerlng Čelko 1 zborník

-1492 organizoval vzburu Hodrušanov proti Štiavnici Ján Puchenpeltz, banský sudca a kuksár z Banskej Belej.Chomenský-Kaňa ( Ján Puchenpelz z Hodruše bol chytený Štiavničanmi v N. Bani a v Štiavnici pred radnicou ho bez súdu obesili Čelko 1 zborník) Vyšetrovanie tohto incidentu prebiehalo ešte v rokoch 1496 a 1497 Čelko

-1494 dostala Hodrušská dedičná štôlňa oprávnenie dedičnej štôlneKladivík 1 zb

-1497 razenie prekopu zo starej dedičnej štôlne (pravdepodobne dnešná HDŠ)  smerom ku kostolu

-15 storočie 2 polovica postavený Obecný dom (Leuthaus) ako sídlo Hodrušského richtáraVošková 1 zb

-1502  od tohto roku má Banská Hodruša zastúpenie (richtára)  v 12 člennom magistráte mesta B. Štiavnica Chomenský-Kaňa

-1520 prvá zmienka o pivovare ťažiara Seifrieda Pischena v HodrušiČelko 1 zborník

-1521 pravdepodobne začiatok stavby Klopačky Čelková 1 zb

-1522 vzbura Hodrušanov voči  pokusu o vyberanie daní zo strany Hontianskej stolice, od ktorého boli oslobodení, podporila ich aj B. Štiavnica Vozár 1 zb
  
-1525 až 1526 Benedikt Lang , Ján Lang, Benedikt Hunl a iní Hodrušania sa stali vedúcimi najvýznamnejšieho baníckeho povstania ktoré sa rozšírilo do všetkých banských stredísk stredného Slovenska

-1536 postavený Wachthaus (Bachauz) nad námestím Kalvárie Čelková 1 zb

-1564 prvý vpád Turkov do Banskej Hodruše, prišli od Kopaníc, vypálili katolícky kostol, do otroctva odviedli 56 osôbPriesol Najstaršie dejiny..

-1572 morová epidémia v Hodruši, zomrelo 600 ľudí , v okolí 300, v B.Štiavnici 1100 ľudí Priesol: Najstaršie dejiny...

-1573 druhé vyplienenie Kopaníc a Banskej Hodruše Turkami Maruniak Klopačka

-1575 započatá stavba neskorogotického tzv . Cintorínskeho kostola Sv. Petra a Pavla pri Katolíckom cintoríne. Zrejme od začiatku pôvodne slúžil evanjelickej cirkvi Dokončený 1577. V r 1580 bol opevnený hradobným múrom s bránou, viackrát vypálený Turkmi Chomenský Obecná kronika, Čelková 1 zb

-1577 pristavená veža ku katolíckemu kostolu, kostol opevnený hradobným múrom, hlavná loď  renesančne prestavaná s použitím pôvodných gotických prvkov -portálov Čelková 1 zb

-1584 spomínaná „stará“ vodná nádrž v Holle – zrejme dnešná tzv. Ciblíkovská lúka a skautský tábor, tiež spomenutá Brennerská vodná nádrž nad B. Hodrušou Novák 1 zb,ZSBM XVI

-1609 24 . augusta vzbura Hodrušanov kvôli drahote, v B. Štiavnici zaútočili na budovu súdu.

-1617 spomínaná druhá vodná nádrž v Holle – zrejme predchodkyňa dnešného Hornohodrušského tajchu Novák 1 zb

- 1619 leto až 1626 obsadenie Hodruše Gabrielom Bethlenom a jeho povstaleckým vojskom Priesol::Najstaršie dejiny...

-1632 spomínaná vodná nádrž na Teplom potoku v súvislosti s nutnosťou jej opravyNovák ZSBM XVII

-1647 v Dolných Hámroch stojí drevený katolícky kostol sv. Alžbety vdovy Čelková 2 zb

-1663 leto tretí vpád Turkov do doliny od Hrona, vypálili niekoľko domov v Hámroch, uniesli jedno dieťa a pastiera s ovcami dejiny

-1668 posledný vpád Turkov do Hodruše cez Kopanice, odvliekli niekoľko dievčat do otroctva, vykradli a poškodili huty a banePriesol:najstaršie dejiny

-1709-1711 druhá morová epidémia v Hodruši, zomrelo 672 obyvateľovPriesol: Najstaršie dejiny...

-1738 prekopanie hrádze Hámorsko-Kyslianskeho jazera pre získanie poľnohospodárskej pôdy Maruniak

-1736 až 1737 zvyšovanie hrádze starého Horného Hodrušského tajchu pod vedením S. Mikovíniho Farkaš 2 zb

-1743 až 1744 stavba hrádze Dolného Hodrušského tajchu pod vedením Samuela Mikovíniho Farkaš 2 zb
tiež stavba hrádze Kopanického (Moderštôlnianskeho) jazera.Maruniak:Klopačka
  
-1744 mlynár Krištof Kľučka dal postaviť pôvodne drevenú kaplnku na začiatku obce Dolné Hámre zasvätenú panne Márii, 1788 prebudovaná na murovanú dejiny

-1748 Ján Geramb kupuje Schopfer štôlňu Jakab 1 zb

-1752 postavené súsošie Kalvárie na dolnom námestí Banskej Hodruše ako vďaka za prekonanie morovej epidémie Čelková 1 zb

-1778 Dolnohámorský drevený kostol je v ruinách Čelková 2 zb

- 1782 19. marca začiatok razenia dedičnej štôlne cisára Jozefa II. – Voznickej dedičnej štôlne

-1786 zvyšovanie hrádze Brennerského tajchu Síkorová/Surovec 1 zborník

-1797 montáž hodinového stroja majstra R. Reupricha do Klopačky počas správy štvrťmajstra Emmericha Tlačila , funguje dodnes Priesol Klopačka

-1800 Kopanice majú 590 obyvateľov (Dolné Hámre 661 obyvateľov)Čelková 2 zb

–1804 vysvätenie rímskokatolíckeho kostola Spasiteľa umierajúceho na kríži v Kopaniciach časť Dômky Čelková  2 zb

-1833 požiar v Kopaniciach, v časti Dômky zhoreli 4 domy Maruniak Klopačka

-1837 zriadenie baníckeho špitálu v haviarskej budove šachty Kislá (dnešná zváračská škola)Kašiarová 1 zborník

-1842 začiatok stavby nového evanjelického kostola v B. Hodruši. Vysvätený v r. 1845 Čelková 1 zb

-1842 vysvätenie tzv. Baníckeho kostolíka v doline Jalšová vedľa štôlne Schopfer

-1849 21. januára bitka maďarského povstaleckých vojakov –Honvédov s jednotkami rakúskej armády nad Dolným Hodrušským jazerom, padlo 60 Honvédov, 12 pochovaní na bojisku , lokalita s pomníkom sa volá U Honvédov. Priesol Žarnovické noviny 4/2001

-1858 vysvätenie evanjelického a.v. kostola v Kopaniciach, časť Dedina Čelková 2 zb

-1878 ukončenie razenia dedičnej štôlne cisára Jozefa – Voznickej dedičnej štôlne

-1879 GBU kupuje akcie štôlni Ján Baptista a Ján Nepomuk , spája všetko do bane Schopfer Jakab, 1 zb

-1892 začiatok stavby murovaného katolíckeho kostola sv. Alžbety vdovy v Dolných Hámroch, stavia ho Gerambovská banská únia. Vysvätený bol v roku 1894 Čelková 2 zb 

-1895 22 apríla zahájený prvý slávnostný výkop budúcej továrne Sandrik na spracovanie striebra patriacej Gerambovskej Banskej únii Čelková 1 zb

 -1919 požiar na Kopaniciach, zhoreli 3 domy Maruniak Klopačka

-1906  bankrot Gerambovskej Banskej Únie, bane, úpravne, elektrocentrála a závod Sandrik prechádza  do vlastníctva štátu (erár), začiatok stavby robotníckej kolónie továrne Sandrik, v časti dnes nazývanej Betlehem, ukončené 1911Priesol Klopačka


 Indexy na konci popisov udalostí v jednotlivých rokoch odkazujú na použitú literatúru, najmä 1 a 2. Zborník:
Kolektív : Spravodaj BVÚ 3-5/1997 a 2-3/2000
Zborníky SBM III - XX 
Klopačka sú miestne noviny Hodruše-Hámrov a Kopaníc
Priesol: Najstaršie dejiny Hodruše Hámrov 
Priesol: Továreň Sandrik a jej vplyv na obec 

Žádné komentáře:

Okomentovat