Translate

neděle 17. ledna 2016

Štôlňa Birnbaum v Banskej Hodruši - pamiatka UNESCO

Štôlňa  Birnbaum sa zaraďuje k najstarším a najvýznamnejším banskotechnickým pamiatkam Štiavnicko-Hodrušského rudného revíru.
Portál Birnbaum štôlne v roku 1911 v pravo za sochou Piety sú pracie hranty s prameňom od Mikuláš štôlne. V nadpraží štôlne je slabo čitateľný nápis Jó Szerenczét! - teda po slovensky Zdar Boh! Podľa neoverených informácii by jedno z detí na fotografii mohol byť František Richard Oswald, slávny hodrušský rodák
Jej ústie s portálom nájdeme v nadmorskej výške 440 m.n.m. v blízkosti Farského kostola sv. Mikuláša biskupa, v historickom jadre Hodruše – Hámrov , časť Banská Hodruša,. Má zachovaný vstupný portál jednoduchého lichobežníkového tvaru, v nadpraží s výklenkom pre sošku patróna bane. Portál je v súčasnosti omietnutý novou vápennou omietkou a stabilizovaný opravou .

Presný rok začiatku razenia štôlne nie je možné v súčasnosti v archívnych dokumentoch vypátrať, nakoľko prvé banské mapy z území vtedajšieho Horného Uhorska sú známe až od začiatku 17 storočia. Na nešťastie Banskoštiavnický mestský archív, pod ktorého pôsobnosť Banská Hodruša ako časť mesta patrila, zničili požiare.
Vek štôlne Birnbaum (tzn. Hruška-strom ) je možné odvodiť len odhadom. Prvá zachovaná písomná zmienka o štôlni Birnbaum pochádza z roku 1547 v súvislosti s delením kuxov, teda ( v dnešnom ponímaní: podielov alebo „akcii“), čo však znamená, že štôlňa v tom čase už produkovala zisky z ťažby rudných žíl.

Musela teda už byť vtedy vyrazená pravdepodobne po žilu Finsterort a smerovala po nej na juhovýchod v dĺžke cca. 500 až 700 metrov. Samozrejme nebola razená priamo.
 Bola to stredoveká sledná štôlňa, a preto bola úzka, kresaná želiezkom a kladivkom a bola krivolaká. Smerom na severovýchod mala hnanú po Finsterort žile jednu čelbu, ale smerom na juhozápad boli čelby až dve, preto že žila Finsterort bola v južnej časti rozdvojená ako hadí jazyk. 

Neskôr od cca. druhej polovice 17. storočia bola razená už sledne trhacími prácami najmä na severozápad, a pribudla ešte jedna juhozápadná sledná chodba po žile Brenner . Pravdepodobne sa začali dobývať aj rudné stĺpy, kde sa rúbanie predtým neoplatilo, preto že medzičasom významne pokročila a technológia mokrej úpravy rudy. 

Nepriamym dôkazom o výrazne staršom pôvode štôlne je fakt, že (najstarší) gotický farský kostol Sv. Mikuláša biskupa je postavený na plošine z haldového materiálu vyvezeného z Birnbaum štôlne. Halda bola sekundárne obstavaná podľa vtedajšieho zvyku pevnostným múrom zrejme  v začiatkoch tureckých výpadov do Stredoslovenskej banskej oblasti, alebo ešte pred nimi teda v 16. storočí.
 Pritom  spomínaný kostol sv. Mikuláša bol  podľa staršej literatúry údajne dostavaný v roku 1387, ale nový pamiatkársky výskum v roku 2014 -2015 ukázal, že sa tak stalo až o cca 100 rokov neskôr – okolo roku 1470 alebo v nasledujúcom desaťročí .

V svorníku klenby totiž nie je uhorský erb, ako sme si všetci doteraz mysleli, ale je to erb kráľa Mateja Korvína. Problémom kvôli ktorému sa nedal presne rozoznať, je to, že je mnohokrát pretretý vápnom, takže jeho črty sú nejasné.
Minuloročný pamiatkársky výskum však nevylučuje, že na halde Birnbaum štôlne mohol stáť starší , zrejme drevený kostol hodrušských veriacich. Ako je známe, počas dvojročnej občianskej vojny 1442 - 43 bola Štiavnica, Belá a Pukanec dobytá a vypálená spojenými vojskami biskupa Rozgoňa a levického hradného kastelána ako odveta za vypálenie Beňadického kláštora banskými mestami. 
Môžeme sa však už len dohadovať či si tieto vojská dali záležať aj na vypálení Hodruše, možno ju vypálili aj s kostolom, čo mohlo byť logickým dôvodom na stavbu nového kamenného kostola Sv..Mikuláša Biskupa.

Pripomínam, že Banská Hodruša bola "odjakživa" súčasťou mesta Štiavnica. Ostatné archeomagnetické výskumy Dr. Labudu v rozváľanej kaplnke na takzvanom Starom Meste pri Banskej Štiavnici dokázali vypálenie tohto osídlenia v roku 1442. Potom už stačilo veliteľom poslať časť vojska do Hodruše a dôkladne vypáliť aj túto "ulicu"     

To vyššie uvedené znamená, že štôlňa Birnbaum mala už najmenej 50 -100 rokov pred prvou dochovanou písomnou zmienkou o jej existencii značnú dĺžku.
Iba vyrazenie – vykresanie-  niekoľkých stoviek metrov jej chodieb mohlo vytvoriť dostatočný objem jemnozrnnej haldoviny na základ plošiny stavby kostola. Pochopiteľne, nevylučujem ani to, že na kostolnú haldu prispela jalovým materiálom aj neďaleká Mikuláš štôlňa. Tá má však svoju vlastnú veľkú a výraznú haldu vpravo od portálu Birnbaum štôlne. 

Pokiaľ vezmeme v úvahu pomalý postup banských prác  vzhľadom na vtedy používané technológie razenia pomocou kladivka a želiezka,  a dobu potrebnú na stabilizáciu- usadnutie- haldy jemnozrnného materiálu z kresaníc (50 až 100 rokov) ako základu pre stavbu kostola, nebudeme ďaleko od pravdy, ak začiatok prác v štôlni Birnbaum budeme datovať na koniec 13. až začiatok 14 storočia.

Keď sa pozrieme na mapu z roku 1742 , vidíme, že štôlňa nemala od počiatku hneď charakter takzvaného prekopu k žile , ako má dnes napríklad úvodná Prostredná štôlňa a Horná štôlňa bane Všetkých svätých – nie je totiž razená priamym smerom k žile.
 Pozrite sa na obrázok nižšie kde som trasu Birnbaum štôlne v mape zvýraznil červenou farbou.
Priebeh Birnbaum štôlne vyznačený na mape Benedikta Faila z roku 1742. Ústie štôlne je označené modrou hviezdičkou.
Spočiatku je Birnbaumka razená krivolako, čo je zároveň dôkazom značného veku tohto banského diela.  Zákruty, a ako by tápanie jej smeru nasvedčujú, že bola razená v dobe, keď sa baníci snažili využiť danosti prírody a v podzemí razili chodbu s využívaním čo najmäkších hornín – po rôznych tektonických poruchách a miestami rozložených a teda mäkších horninách. Pokladám za možné, že pôvodným najstarším zámerom razenia čelby štôlne Birnbaum bolo  naraziť  a dobývať žilu Mikuláš na pravej – juhozápadnej strane doliny o cca. 10 metrov nižšie, než ju sledovala Mikuláš štolňa na protiľahlom úbočí nad tzv. Hálňou. Mikuláš žila bola Birnbaum štôlňou skutočne zachytená už po niekoľkých desiatkach metrov, a presledovala ju na úseku niekoľkých ďalších desiatok metrov, zdá sa však, že v tomto úseku nebola Mikuláš žila dosť zrudnená, alebo bola v príliš tvrdej hornine, a tak bola čelba zanechaná, a neskôr vyplnená základkou: jalovým materiálom.

Následne za Mikuláš žilou sa chodba Birnbaum napriamuje a smeruje na úseku cca 100 m k žilám Finsterort, potom zase ako by zaváhala, a odkláňa sa doprava, dokonca sa aj pár metrov vracia v mieste kde zrejme narazila na bočnú žilku a napokon v smere na severo-západ smeruje k žile Finsterort.
Túto narazila v cca. 350 metrov od portálu a sledná chodba po tejto vetve žily sa oddeľuje smerne na juh a juhovýchod po tom, ako bola vetracím komínom spojená s 2. obzorom Hornej Finsterort štôlne. Komín či skôr dopravno-vetracia šachtička bola podľa máp od 4. obzoru Finsterort vyvedená až na povrch, to miesto poznajú Hodrušania ako Gáplik,  na halde šachtice stojí chata a pod ňou kaplnka. 
Celá mapa Benedikta Faila. Stav bane Birnbaum v roku 1742
V mieste nafárania žíly Finsterort však čelba narazila na celý takzvaný „roj“ žíl a nejakú dobu sa tu stredovekí baníci venovali skúmaniu a ťažbe troch hlavných žilných plôch aj zhruba ďalším piatim odžilkom. Keďže starým ťažiarom bane Finsterort bolo známe, že žila je smerom na juh zdvojená, južná sledná chodba sa po cca 50 metroch za vetracím komínom vetví  na dve sledné južné chodby.
 Iná chodba Birnbaum štôlne pokračuje aj západným smerom (zhruba v smere hlavnej štôlne od portálu) kde sa vetví na tri krátke odbočky, tieto však podľa starých máp boli neskôr založené jalovinou.
Mapa M. Marka zachytávajúca komplikovanú situáciu vetvenia bane Birnbaum štôlne na  Finsterort žile Mapa je aj s dvomi rezmi či profilmi. Koniec 18 storočia. mapa je uložená v Banskom Archíve v Štiavnici.  Ovšem štôlňa Birnbaum bola v týchto miestach pravdepodobne už niekedy v 14. -15 storočí. 
Pôvodne v najstarších obdobiach boli ako prvé dobývané najlepšie rudy v juhozápadnej časti žilného systému Finsterort. V tejto časti masívu nie veľmi hlboko pod terénom sa dala očakávať cementačná zóna zrudnenia s bohatými akumuláciami striebra so zlatom.  
Pravdepodobne od 16. storočia sa sledná Birnbaum chodba po Finsterot žile ženie aj  severovýchodným smerom k dnešnej Michal šachte, ale práce boli zrejme obmedzené preto že vplyvom tureckej invázie a domácich stavovských a náboženských vojen bola doba , ktorá nepriala podnikaniu. Stav štátu a baní sa zlepšil až koncom 17. storočia.
 Celkom je na úrovni Birnbaum štôlne do roku 1742 vyrazených podľa mapy odhadom  1300-1400 metrov. Pri zvážení faktu, že desiatky až stovky metrov starých kresaníc Birnbaum štôlne sú založené jalovinou, môžeme povedať že v polovičke 18 storočia už chodby mohli byť dlhé do 2 kilometrov, alebo ak chcete, viac ako 1000 štiavnických  banských siah.
Dnes prístupný kratučký úvodný úsek  Birnbaum štôlne od ústia po zával 
Vráťme sa k písomným zmienkam o Birnbaum štôlni.      
Ďalšie písomné zmienky o štôlni sú z roku 1645, kedy po niekoľko desaťročnej prestávke kvôli nepokojným časom sedliackych rebélii a náboženských aj tureckých vojen, bola štôlňa  a jej prevádzka obnovená, už samozrejme s použitím strelných prác čiernym prachom. Táto technológia umožnila urýchliť  a zefektívniť razenie aj dobývanie rúd.

O starobylosti Birnbaum štôlne svedčí okrem už uvedeného aj jej vyústenie a poloha. Dnes je v teréne dna doliny značne zahĺbená a jej skalné zaústenie je vlastne dnes už pár metrov pod zemou, hoci v dobe jej zarazenia bol skalný podklad určite obnažený. Tiež úvodná murovanica má starobylý úzko podkovovitý tvar,  aký poznáme napríklad z tzv Hlbokej Kremnickej dedičnej štôlne. 
Dnešné zrekonštruované ústie akiste nie je úplne pôvodné- najstaršie, preto že v preklade stropu murovanice je druhotne osadený drviaci kameň "nákova" z ručného triedenia vyberanej rudy, a v portáli bola použitá aj pálená tehla, čo bol v stredoveku materiál podstatne drahší ako stavebný kameň. 
Podobné mladšie "prístavby" suchých murovaníc k starším kresaniciam môžeme v Hodruši pozorovať napríklad pri veľmi starých štôlňach - bane Starovšechsvätých - Hornej aj  Prostrednej štôlne.  

V roku 1688 sa štôlňa Birnbaum spomína ako súčasť majetku ťažiarstva Finsterort, jedného z najbohatších ťažiarstiev v celom revíri, a to včítane Štiavnice a Piargu.
Štôlňa Birnbaum je III. obzorom  bane Finsterort a podstatne mladšej šachty Michal označovanej spoločne aj ako Althandel , teda Starý (banský) handel. Systém je prepojený tiež s vyššie položenou štôlňou Mikuláš (aj Galander) spomínanou v roku 1497. Táto dobývka nie je síce v žiadnej mape z mnou preštudovaných zobrazená, ale v štôlni Mikuláš je prístupná zvrchu.
Mapa štôlne Finsterort v roku 1834. V pravom hornom rohu vidíme pozíciu  severovýchodnej čiastky žily Finsterort s protičelbami razenými od štôlne Birnbaum a od šachty Michal. Ostávalo preraziť ešte asi 80 metrov - biely úsek. 
Michal šachta v Althandli však nie je taká stará ako by sa z názvu lokality mohlo zdať. Z povrchu po dnešný takzvaný 8. Hodrušský obzor (úroveň Hodrušskej Dedičnej štolne) bola vyhĺbená až v 2. polovici 18. storočia, neskôr (presnejšie od roku 1867) bola prehĺbená až na úroveň Voznickej ded. štôlne ako vetracie a dopravné banské dielo, preto že dopravovať materiál baníkov od 2 km vzdialeného ústia HDŠ bolo už neefektívne. Ľahšie a lacnejšie bolo dopravovať ľudí, materiál a jalovinu šachtou nahor a nadol.
Rez Michal šachtou od povrchu po obzor Voznickej dedičnej štôlne z druhej polovice 19 storočia. Rez zobrazuje existujúce banské diela na VII obzore bane Finsterort (úroveň HDŠ) zvyšok prehĺbenia je len projektovaný. Pekne vidno že Finsterort žila je zdvojená na nadložnp a podložnú, a medzi nimi je medzižilok. Tá línia v pravej strane idúca šikmo dole je tektonická porucha - "smyk" Archív autora.  
Z baníckeho pohľadu bola hodrušská Michal šachta zarazená na dosť nešťastne vybratom mieste: práve tu bol vyvinutý žilný uzol, kde sa zbiehali žily Brenner a Finsterort aj s ich početnými nadložnými a podložnými odžilkami. Ťažiarske spoločnosti v minulosti takýmto miestam venovali zvýšenú pozornosť, preto že na žilných uzloch bývali najlepšie rudy, ktorých dobývaniu sa nedalo odolať.

Prečítajme si ešte, čo o žile Finsterort a Brenner  píše v roku 1919 Jindřich Dvorszak, správca erárnych baní v Hodruši svojou kúzelnou prvorepublikovou slovenčinou štiavnického typu:

"Finsterortská rúdna žila

Na Finsterortskej rúdnej žili sú viac plochy známe, od ktorých zvlášte zaslúži spomienku nadložná a podložná rúdna žila. Smer prúšej je priemerne 1h 100 a sváha proti východu s 400-om smer pozatymne je ten istý, ale má strmší úpad 450-600. Vyplnenie obidvôch žíl stojí s kvarcu a kalcitu, hrúbost je 1-13 m.


Stojí z dvoch - jeden pri druhom napredujúcích mocných rúdných žil. Smer kláti sa medzi 1 – 3 h a sváhu má proti východu 520, hrúbosť jeho je 1-4 m . Vyplnenie je zvláštne tmavo-barvový kvarc impregnovaný kyzom, čo často ked vyplnenie zostane vydlabané, doplní v pekných barvách skvelý /: ligotavý:/ markasit.  Ked kalcit vstupí napred, to riadne sprevádzaju rudy. Tak Brennerská jako Finsterortská rudná žila stojí pod obrábaným vo Finsterortskej baňi.

Včil len Finsterortská žila  sa obrábá na Brennerskej žily len vtedy bude možné sa začat pracovné konanie, ked terajšie otvory a obrábanie napred vstúpia."

Takto zachytil čelbu na Brenner žile Marco Vincenc Lipold koncom 19. storočia
Lenže dobývanie rúd v ochrannom pilieri šachty spôsobí skôr alebo neskôr kolaps šachtového telesa a jej výstuže, a presne to sa stalo aj v tomto prípade. Už po necelých 100 rokoch od jej vyhĺbenia sa začala Michal šachta zavaľovať. Ovšem dovtedy bola intenzívne využívaná, a bola postupne hĺbená až na úroveň Voznickej dedičnej štôlne. Keď sa začala od povrchu zavaľovať, postupne v nej baníci budovali ochranné povaly z dreva a neskôr aj betónu, aby kusy nepadali dole. Keďže sa ňou už nedalo fárať z povrchu,  bol pri jej hĺbkovom pokračovaní zriadený na  úrovni HDŠ osemkoňový ťažný gápeľ a šachta bola ďalej prehlbovaná až na Voznickú dedičnú štolňu. Nakoniec už aj s pomocou elektrického ťažného stroja, umiestneného v podzemí. 
     
Štôlňa Birnbaum začala okolo roku 1840 plniť úlohu fáracieho diela pre baníkov  šachty Michal ešte pred jej vyhĺbením na úroveň Hodrušskej dedičnej štôlne, slúžila na vetranie šachty Michal , bane Finsterort a zároveň bola hlavnou dopravnou štôlňou na materiál pre tieto bane. Baníci na hlbšie obzory nemuseli fárať priamo šachtou, stačilo po rebríkoch v dobývacích pásoch zísť o tri obzory nižšie. Jalovina sa podľa možnosti na povrch nevyvážala, ale zapĺňali sa ňou vydobyté priestory a neúspešné štôlne priamo v podzemí. Ako vetracie a fáracie dielo bane Finsterort slúžila Birnbaumka až do roku 1950, kedy bolo definitívne ukončené dobývanie strieborných rúd na Hornom Hodrušskom banskom závode.


Birnbaum štôlňa v 50 tich rokoch 20. storočia
Ústie šachty Michal na povrch bolo už od konca 19. storočia zavalené, a Birnbaum štôlňa bola v tej dobe najvyššie položeným činným banským dielom tohto závodu. Nad jej  úrovňou sa nachádza síce ešte obzor Hornej Finsterort štôlne  (2. obzor) a ústie štolne Ján pri šachte Michal (1 obzor), tieto však boli pravdepodobne už dávnejšie opustené pre vyčerpanosť rudných zásob a boli už zrejme tiež zavalené .

V priebehu 18-19 storočia bola  na úrovni štôlne Birnbaum – teda 3. obzoru bane Finsterort hnaná čelba severovýchodným smerom poza Michal šachtu , preto že bolo treba preskúmať možné pokračovanie zrudnenia.  Zároveň bola razená smerom na juhozápad po žile protičelba od šachty Michal po Finsterort žile a tiež po tej istej žile smerom k Vyhnianskej žile Anton Paduánsky ktorú sledovali smerom k Hodruši vyhnianski baníci. Obe žily (Anton a Finsterort) boli v tomto smere takmer rovnobežné, ale oddelené cca. 330 metrov hrubou vrstvou jalovej horniny. 
 
Čelby týmto smerom boli razené aj na 4-tom 5-tom a 6-tom horizonte   Podľa starých máp sa zrudnené časti podarilo nájsť a boli vydobyté od 6. obzoru odbočky Dedičnej štolne cisára Františka, ktorá v tejto časti hodrušského podzemia končila, až po 2. Obzor.
Ovšem treba si tiež uvedomiť, že severovýchodné čelby  obzorov Finsterortskej bane vzdialené od šachty Michal takmer 1,5 kilometra!

Od  Vyhnianskej Anton štôlni tamojší baníci vyrazili Eduard prekop, hodrušskí baníci vyrazili od 4 obzoru Finsterort 12 metrov komínu Eduard  a prepojenie medzi Antoni- štôlnianskou a Finsterortskou baňou bolo hotové. Okrem funkcie fáracieho diela tento prepojovací komín a prekop Eduard plnil aj dôležitú funkciu vetraciu. 
Birnbaum štôlňa po Michal šachtu nastúpala 9 metrov - pri šachte má nadmorskú výšku 449 m n.m., čo je normálne - všetky dôležité štôlne sa razili s miernym stúpaním, aby nimi vytekali banské vody na povrch. 

V súčasnosti si portál Birnbaum vyžaduje pozornosť, ktorá zodpovedá jej významu.
Portál bol v rokoch 2012 -2013 znovu odkrytý zbúraním  ilegálnej (na pozemku, ktorý mu nepatril) prístavby chlievikov pána Zrebeného a bol celkovo obnovený z príspevkov z 2% daní Občianskym Združením Kerling. 

Treba k nej ešte osadiť  informačnú tabulu a doladiť pár detailov.
V tesnej blízkosti stojaci domček slúžil najprv ako sklad materiálu dopravovaného štôlňou Birnbaum k šachte Michal, zrejme aj ako kováčska šmykňa na ostrenie a výrobu železných nástrojov.V medzivojnovom období slúžil ako miestna hasičská zbrojnica pre Banskú Hodrušu, neskôr bola budova adaptovaná na obytné účely.
Hasičská zbrojnica v Banskej Hodruši pri Birnbaum štôlni v 30. tich rokoch 20. storočia. Štôlňa samotná je mimo záber vpravo, vedľa drevenej prístavby 
 Naproti stojaca budova bola sídlom správy závodu šachty Michal a štôlne Birnbaum, ešte v paťdesiatych rokoch pri nej stála malá ručná klopačka.
Závodná klopačka pri správe šachty Michal a štôlne Birnbaum. Foto na sken poskytol O.Straka alebo D. Ološtiak
Táto budova je dnes súkromným majiteľom pomerne citlivo obnovená, hoci predtým bola „po socialisticky“ prestavaná. Budova správy závodu má pravdepodobne veľmi staré základy, preto že sa v roku 2014 pod červotočom poškodenou podlahou našiel obdobný odvodňovaco-vetrací systém ako sa našiel pod správnou budovou Prostredná štôlňa bane Všetkých Svätých.
Správna budova Birnbaum štôlne a šachty Michal je tá najväčšia vlavo. Foto z 60 tich rokov 20 storočia
Pri rekonštrukcii operného múra bezprostredne pri portáli bolo nájdene väčšie množstvo kamenných „nákov“ - ručných stúp na roztĺkanie strieborno- zlatých rúd pri ich druhom triedení (prvé sa robilo priamo v bani).

Ako som už uviedol v blogu „o Ceste poštára z Hodruše do Vyhieň a naopak“ štôlňa Birnbaum viac ako sto rokov slúžila najmä v zimách ako pohodlná skratka na prechod baníkov a niekedy aj civilných osôb z Vyhní do Banskej Hodruše. 

 Možnosť takejto zaujímavej cesty však zanikla po niekoľkých závaloch na trase ešte koncom 60tich rokov 20. Storočia. Dnes je cca 10 metrov za portálom štôlne Birnbaum štôlňa zavalená po prievaloch potoka pri opakovaných prietržiach mračien v 70tich rokoch 20. storočia.
Potok sa po prietrži mračien  valí po ceste v Banskej Hodruši. Foto je urobené priamo nad portálom Birnbaum štôlne. 60 te roky 20 storočia. Foto poskytol p. Špeťko. 
Ďalšou zaujímavosťou bane Birnbaum bola podzemná kaplnka na modlenie sa baníkov pri fáraní. 
Niečo podobné v Hodruši existuje len na Prostrednej bani všetkých svätých, a na Štiavnickej strane hôr nie sú podzemné kaplnky známe. 
(Samozrejme neberiem do úvahy sv. Barborku v Banskom Múzeu – skanzene. Tá tam je umiestnená umelo - sekundárne, preto že sa na to návštevníci pýtali. Ako som už uviedol v iných blogoch, Barbora nebola patrónkou Hodrušských baníkov.)  
Podľa pamätníkov bola stará podzemná kaplnka neďaleko od vchodu Birnbaum štôlne, podľa všetkého v najstarších cca. 600 ročných odbočkách na Mikuláš žile. V kaplnke podľa údajov starších obyvateľov ktorí ju zažili ešte priechodnú, bola soška Panny Márie.

Obnovený portál štôlne Birnbaum má v nadpraží malý výklenok pre sošku, v ktorej bola soška panny Márie s Ježiškom . Replika podobnej sochy v starosvetskom ponímaní bude osadená pred znovu-vysvätením portálu.

Inou zaujímavosťou portálu je zábradlie nad operným múrom pri portáli štôlne. Je to výrobok firmy Kachelmann odliaty v susednej Vyhnianskej doline pred cca 120 rokmi. Zábradlie sem bolo premiestnené z píly Mira v Hodruši, kde chránilo studňu v pivnici.         

Domček pri portáli štôlne je dnes v majetku obce. O jeho osude sa ešte nerozhodlo, je tu  možnosť v domčeku vytvoriť malé informačné stredisko pre turistov a stálu výstavku o pamiatkach a histórii tejto časti obce. 
Portál štôlne tesne po zbúraní prístavieb stav v roku 2013. Foto K.Ivan
Portál Birnbaum štôlne ešte prikrytý prístavbou kurínov a zajačníkov . Stav do roku 2013 Foto K,Ivan


Portál štôlne Birnbaum pri začiatku rekonštrukcie operného múru v roku 2012  foto K.Ivan

Portál po dokončení opernného múru a natiahnutí novej omietky 2013 foto K.Ivan
Po namaľovaní základnou farbou 2013 foto K.Ivan

Štôlňa Birnbaum je zastávkou Náučného chodníka „Cestujeme časom“ , je spomenutá ako zastávka aj v cyklotrasách „Bajkom k tajchom") 
Po dobu niekoľkých storočí bolo priestranstvo pri portáli Birnbaum štôlni prirodzeným centrom stretávania sa obyvateľov, preto že sem chodili na vodu z neďalekého prameňa pri soche Piety , v drevených hrantoch ženy prali bielizeň a deti sa hrali okolo nich.
  
Významovo i vekovo je možné štôlňu Birnbaum  (aj vzhľadom k jej polohe v historickom jadre obce – Pamiatkovej zóne, od roku 1999)  porovnávať s podobnými štôlňami zachovanými do dnešných dní  v iných banských regiónoch, ako je štôlňa Glanzenberg v Banskej Štiavnici alebo tzv. Denná či Denská štôlňa v Španej Doline. 
To všetko sú banské diela,  ktoré osobitným spôsobom dotvárajú nezameniteľný banícky ráz spomínaných historických sídiel. Tieto technické pamiatky sú významné prinajmenšom v meradle Európskej baníckej histórie.

Aj vzhľadom k vyššie uvedeným faktom bola menovite štôlňa Birnbaum spolu s viacerými inými technicko- historickými pamiatkami mesta Banskej Štiavnice a jej okolia, zapísaná dňa 11. decembra 1993 na Zoznam Svetového Dedičstva UNESCO.

  Január 2015                                                     
Spracoval: K.Ivan, OZ Kerling

Text tohto blogu je autorským dielom Ing. Karstena Ivana. Je možné ho citovať, uvádzať ako prameň, zdieľať, ale nie je možné ho bez súhlasu autora publikovať v tlačenej forme prípadne ho vydávať za svoje vlastné dielo inými autormi. Dielo je priebežne aktualizované novými poznatkami. 

Použitá literatúra a pramene:

Sken mapa Hodrušského a Vyhnianskeho revíru Ing. Svätozára Gavoru z výskumnej úlohy Hodruša (1980) , archív autora

Mapa baní Finsterort s banskými poľami z roku  1742 a 1768 od Benedikta A. Faila, Štátny Archív Banská Štiavnica, číslo položky mi nie je známe

Mapa baní Finsterort od A. Hankesa , rok 1834, Štátny Archív Banská Štiavnica, číslo položky mi nie je známe

Mapa časti štôlne Birnbaum a 4. Obzoru , autor F. Marko, koniec 18. Storočia, Štátny Archív Banská Štiavnica, fond HKG č. 8036 , sken poskytnutý láskavosťou Mgr. Lucie Krchnákovej 

  
Durbák a kol. : Sprievodca po technických pamiatkach Banskej Štiavnice a okolia, vyd. Štúdio Harmony s.r.o. Banská Bystrica , ISBN 80 – 968547 – 4 -7 (údaje o nadmorskej výške ústia a histórii bane) 

Mgr. M. Haviarová, PhD, & Mgr. Art. . Haviar: 
Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum r. k. Kostola sv. Mikuláša: november 2015. nepublikované, poskytnutá k nahliadnutiu láskavosťou spoločnosti Haviar s.r.o. (údaje o období vybudovania kostola sv. Mikuláša po revíznom výskume 2014) 

Hlavná banská kniha bane Rozália , rukopis, do roku 1970 A. WEISS, nepublikované, archív autora. (údaje o nadmorských výškach obzorov)

PhDr. M. Čelko: prednáška "Príspevok k dejinám Hodruše do konca 16. storočia",  tlačená forma in Spravodaj 3-5/97 Vydal Bevex Prievidza 1998 (údaje o bani Birnbaum a ťažiarstve Finsterort)

Mgr. E. Síkorová & PhDr. J.Surovec: prednáška "Baníctvo v Hodruši od roku 1600 do roku 1750" in Spravodaj 3-5/97 Vydal Bevex Prievidza 1998 (údaje o bani Birnbaum a ťažiarstve Finsterort)

Markus Vincenc Lipold: Der Bergbau von Schemnitz in Ungarn, Jahrbuch k u k Geologischen Reich-Anstalt 1867

Jindřich Dvorzsák : Poznámky ku štatistickým dátam pre banské a hutnícke závody, úradníkov a bratské pokladne, rukopis 1919 - 1921 Hodrušské štátne baňské závody, nevydané, archív autora.

Skeny fotografii archív autora, Fotografie K.Ivan. 

1 komentář:

  1. Veľmi pekný blog pán Ivan. Šachta Michal bola hlboká 280 m ak dobre vidím kóty v starej mape.

    Pozdravujem, Viero Krátky

    OdpovědětVymazat